viernes, 30 de agosto de 2013

"Relacje Polska - Kuba. Historia i współczesność" - nowa publikacja


Relacje z Kubą zajmują szczególne miejsce w historii polskich związków z Ameryką Łacińską, głównie za sprawą trzydziestu lat wzmożonych stosunków politycznych i ekonomicznych przypadających na okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jednakże kontakty polsko - kubańskie posiadają dłuższą tradycję i wpisują się w nurt XIX i XX wiecznej wielowymiarowej fascynacji Polaków ziemią amerykańską i walki o wolność jej narodów. Najlepszym tego przykładem jest historia Karola Roloffa-Miałowskiego, który nie mogąc ziścić snu o wolnej Polsce związał się z kubańskimi 'braćmi' w walce o wolną Kubę, czy Bronisława Malinowskiego utrzymującego naukowe, ale również przyjacielskie kontakty z wybitnym antropologiem kubańskim Fernando Ortizem.
            Przytoczone powyżej przykłady to zaledwie przedsmak tego co oferujemy w nadchodzącej publikacji "Relacje Polska - Kuba. Historia i współczesność", która ukaże się niebawem w serii wydawniczej CESLA Relacje Polska a Świat Iberoamerykański. Jest to już siódma pozycja z tej mini serii, wydawanej przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, dedykowanej kontaktom Polski z poszczególnymi krajami Ameryki Łacińskiej, w ramach której omówione zostały do tej pory przypadki Brazylii, Argentyny, Peru, Chile, Kolumbii i Meksyku (zapraszam do konsultacji strony wydawnictw CESLA)
            Książka "Relacje Polska - Kuba. Historia i współczesność" jest wynikiem prac zespołu prowadzącego badania w ramach projektu "Quo Vadis Kuba. Implikacje dla Europy i Polski" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Rosnące zainteresowanie w Polsce kulturą popularną Kuby, przyrastająca wspólnota kubańska w naszym kraju, a także coraz szersze możliwości kontaktów gospodarczych z tą Wyspą, po drastycznym ich załamaniu w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, zainspirowały do stworzenia kompleksowego opracowania podsumowującego dotychczasowe doświadczenia polsko - kubańskich związków. Tym bardziej, że dokonujące się w chwili obecnej nieśmiałe zmiany na Kubie dają podstawę do podjęcia próby odpowiedzi na pytanie dokąd one zmierzają i czy faworyzować będą zbliżenie ku Unii Europejskiej a tym samym Polsce.
Układ tomu (spis treści zamieszczony został poniżej) odpowiada przyjętym wcześniej założeniom całej serii, której celem jest przedstawienie w jak najbardziej wyczerpujący sposób, również wielowymiarowy, stosunków Polski z wybranymi krajami Ameryki Łacińskiej. Z tego względu, w wersji polskojęzycznej wydania, celem wprowadzenia Czytelnika w realia kubańskie, na wstępie przybliżona została w zarysie historia Kuby oraz wybrane problemy jej środowiska naturalnego, a w kolejnych rozdziałach dokonano analizy szerokiej gamy relacji polsko-kubańskich, od polityczno-gospodarczych  i demograficznych przez kulturalne i naukowe. Kierując się własnymi obserwacjami na temat ogromnego zainteresowania w Polsce formowaniem się społeczeństwa obywatelskiego na Kubie, znalazły się w niniejszym tomie teksty podsumowujące działalność polskich organizacji pozarządowych na Wyspie oraz kształtowania się ruchu dysydenckiego. Podjęta została również próba analizy percepcji Kuby i przyszłych na niej zmian przez polską młodzież akademicką, której przedstawiciele być może w niedalekiej przyszłości decydować będą o polityce zagranicznej i inwestycjach gospodarczych Polski.
Jako redaktor naukowy niniejszego opracowania, w imieniu wszystkich autorów, chcę wyrazić nadzieję, że przyczyni się ono do poznania historii polsko-kubańskich relacji oraz ich uwarunkowań, a także pomoże przełamać stereotypy dotyczące tego odległego, ale zarazem jakże bliskiego Polakom kraju.

Katarzyna Dembicz

****


Dembicz Katarzyna
Kuba: drogi tworzenia i ewolucji ..........................................................9
Óscar Barboza Lizano
Środowisko naturalne Kuby a wolność
gospodarcza ..................................................................................53
Mariusz Malinowski
Polonia na Kubie ............................................................................89
Francisco Rodriguez Abraham
Kubańczycy w Polsce ...................................................................... 117
Lech Miodek
Polsko – kubańskie relacje polityczne
i gospodarcze w kontekście sytuacji
międzynarodowej .........................................................................127
Danuta Rycerz
Relacje kulturalne Polska – Kuba. Przeszłość
i teraźniejszość. ...........................................................................167
Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda
Związki akademickie i naukowe między
Polską a Kubą. Doświadczenia i stan obecny ..........................................205
Filip K. Černý
Kuba jako obszar polskiej współpracy
rozwojowej: działalność NGO ...........................................................217
Jacek Padeé
Kubańska opozycja.
Próba oceny zjawiska z perspektywy polskiej ........................................237
Ewelina Biczyńska, Katarzyna Dembicz
Quo Vadis Cuba? w percepcji polskiej
młodzieży akademickiej .................................................................253
ANEKSY
1. Chronologia najważniejszych wydarzeń
w historii Kuby ............................................................................269
2. Kalendarium polsko-kubańskich relacji
politycznych i gospodarczych ...........................................................293
3. Literatura polska wydana na Kubie .................................................299
4. Literatura kubańska wydana w Polsce ..............................................312
INFORMACJA O AUTORACH.............................................................323