martes, 30 de abril de 2013

Wystawa "Quo Vadis Cuba?"

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy
zatytułowanej "Quo vadis Cuba?", która będzie prezentowana w Pałacu Kazimierzowskim
Uniwersytetu Warszawskiego, w dniach 7 - 15 maja 2013
adres: Krakowskie Przedmieście 26/28


lunes, 22 de abril de 2013

Damy w Bieli w Brukseli, a w Santiago protesty


 
Minęła już w mediach, przynajmniej polskich, wrzawa na temat zagranicznych wizyt kubańskich dysydentów i aktywistów społecznych. Jednak ich aktywność nie zmalała.
Omawiane tak szeroko wystąpienia niektórych z nich przyćmiły obecność innych mniej znanych, a działających od dawna w sferze poprawy przestrzegania praw człowieka na Kubie.
Jutro w Brukseli Damy w Bieli odbiorą Nagrodę Sacharowa, przyznaną im w 2005 roku, którą dopiero teraz umożliwiły im władze kubańskie odebrać. W podróż również udali się przedstawiciele Kubańskiej Komisji Praw Człowieka (CCDRHRN) , w tym jej przewodniczący Elizardo Sánchez.
Tak, celowo piszę umożliwiły. Gdyby nie reforma migracyjna na Kubie z pewnością nie mielibyśmy okazji poznać tych ludzi bliżej. Należałoby zadać sobie pytanie co przyczyniło się do przybrania takiej postury przez rząd Raula Castro.
Jak skomplikowana jest cała historia Kuby, tak w tym przypadku wskazanie jednego elementu nie będzie możliwe.
Z pewnością choroba Hugo Chaveza uświadomiły władzom kubańskim, że nawet ten związek (tak jak poprzednie z USA i ZSRR) kiedyś dobiegnie końca i wenezuelska pomoc skończy się. W chwili obecnej (po zwycięstwie Nicolasa Maduro) wszystko wskazuje, że Raul Castro ma przed sobą jeszcze zagwarantowanych 6 lat takiego ekonomicznego wsparcia (ponad miliard dolarów rocznie).
Z drugiej strony, blokada informacyjna wokół Kuby i na Kubie pęka a rozwijający się (chociaż z oporem i często nielegalnie) dostęp Kubańczyków do internetowych i satelitarnych mediów dynamizuje ten proces. Trudno będzie już społeczeństwu (szczególnie temu młodemu) uwierzyć w przedstawiany przez rząd obraz Kuby jako oazy spokoju i stojącego w ogniu, na przepaści kryzysu ekonomicznego świata.
Z pewnością dzisiejsze działania pozwalające na wyjazdy kubańskiej opozycji do USA i UE są przemyślane i mają ukryty cel. Czy jest nim chęć jeszcze większego podzielenia i tak już skłóconej opozycji na Kubie?
Śledząc komentarze na blogach pierwsze rezultaty tego są już widoczne. Z pewnością takie wyjazdy, pomogą obalić pewne mity i stereotypy o Kubie funkcjonujące w krajach Europy i Stanach Zjednoczonych. Najlepszym dowodem reakcja konserwatystów i domaganie się rewizji polityki imigracyjnej USA wobec Kubańczyków.
Równolegle jednak do tych zewnętrznych działań mamy obecnie na wyspie do czynienia z mobilizacją niektórych kręgów opozycyjnych, szczególnie na wschodzie Kuby (25 osób z UNPACU - Unión Patriótica de Cuba, protestuje a część z nich prowadzi strajk głodowy). Ta część kraju, w której zaczynały się kubańskie rewolucje jest o wiele biedniejsza ale również wyróżnia się kulturowo od kreolskiej i iberyjskiej spuścizny pozostawionej przez Hiszpanów.


autor: K.Dembicz

lunes, 8 de abril de 2013

PRZYSZŁOŚĆ DEMOKRACJI NA KUBIE

Pierwszy artykuł Konstytucji kubańskiej z 1992 roku mówi o Kubie jako o państwie
socjalistycznym, określając jego ustrój polityczny jako republikę jednolitą i demokratyczną, która stawia sobie za cel, między innymi, korzystanie z wolności politycznej, sprawiedliwości społecznej, indywidualny i zbiorowy dobrobyt oraz międzyludzką solidarność.
Artykuł trzeci konstytucji głosi: „W Republice Kuby źródłem władzy jest naród i cała władza państwowa od niego pochodzi”.
Taka jest oficjalna koncepcja kubańskiej demokracji, co oznacza, że dla rządu w Hawanie Kuba jest republiką jednolitą, nie federalną, demokratyczną, opartą na suwerenności narodu, która jest gwarantem zarówno wolności politycznej, jak i sprawiedliwości społecznej i solidarności oraz dobrobytu w skali indywidualnej i zbiorowej.
Z tego oficjalnego punktu widzenia dzisiejsze wystąpienie nie byłoby konieczne, gdyż na Kubie panuje już pełna demokracja.
Fakt ten również nie jest niczym nowym, gdyż państwa o ustroju inspirowanym marksizmem - leninizmem i z systemem jednopartyjnym same uważają się za demokratyczne, uznając, że jest to udoskonalona forma demokracji – demokracja ludowa. Dla przykładu państwo niemieckie w dobie realnego socjalizmu nosiło oficjalną nazwę
Niemiecka Republika Demokratyczna.
 
Koncepcja demokracji według Wspólnoty Demokracji zawarta
w Deklaracji Warszawskiej
W dniach 26 i 27 czerwca 2000 roku powstała w Warszawie Wspólnota Demokracji, którą tworzą rządy państw zaangażowane w działalność na rzecz demokracji. Podczas zorganizowanej wówczas Konferencji Ministerialnej 106 państw podpisało Deklarację Warszawską, zobowiązując się do przestrzegania podstawowych zasad demokracji i wzajemnej pomocy w ich realizacji. Deklaracja Warszawska jest kamieniem milowym w historii demokracji i w jej promowaniu w świecie.
W Deklaracji Warszawskiej państwa wyrażają swoje przywiązanie do celów i zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, potwierdzają zobowiązanie do przestrzegania instrumentów międzynarodowego prawa, podkreślają współzależność między pokojem, rozwojem, prawami człowieka i demokracją oraz uznają uniwersalny charakter wartości demokratycznych.
Rządy zobowiązały się również do respektowania i ochrony następujących zasad i praktyk demokratycznych, uznanych za najistotniejsze:
- Wola ludu jest podstawą władzy rządu, co wyraża się poprzez korzystanie z prawa i powinności obywatelskiej wyboru swoich przedstawicieli w systematycznie organizowanych, wolnych i sprawiedliwych wyborach, otwartych dla licznych partii, realizowanych w tajnym głosowaniu oraz nadzorowanych przez niezależnych obserwatorów, wolnych od ingerencji i zastraszania.
- Prawo każdej osoby do równego dostępu do usług publicznych i do uczestniczenia
w kierowaniu sprawami publicznymi, bezpośrednio lub poprzez przedstawicieli
wybranych w wolnych wyborach.
- Prawo każdej osoby do jednakowej ochrony prawnej, bez dyskryminacji z powodu
rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych i innych, pochodzenia pod względem narodowościowym i społecznym, własności, urodzenia, czy jakichkolwiek innych uwarunkowań.
- Prawo każdej osoby do wolności wyrażania opinii, a zwłaszcza do wymiany myśli i otrzymywania informacji poprzez dowolne media, niezależnie od istniejących granic.
- Prawo każdej osoby do wolności myśli, sumienia i religii.
- Prawo każdej osoby do równego dostępu do edukacji.
- Prawo prasy do zbierania, przekazywania i rozpowszechniania informacji, wiadomości
i opinii, podporządkowane jedynie ograniczeniom koniecznym w społeczeństwie demokratycznym i określonym przepisami prawnymi, z uwzględnieniem ewolucji sposobu funkcjonowania w tej dziedzinie następującej na scenie międzynarodowej.
- Prawo każdej osoby do poszanowania i nienaruszalności jej życia prywatnego i rodzinnego, ogniska domowego, korespondencji i wymiany elektronicznej, wolności w tych sferach od arbitralnych czy nielegalnych ingerencji.
- Prawo każdej osoby do wolności zgromadzenia i zrzeszania w celach pokojowych,
łącznie z zakładaniem własnych partii politycznych, grup obywatelskich, związków zawodowych czy innych organizacji, albo przystępowania do nich, z gwarancjami prawnymi koniecznymi, aby mogły funkcjonować w sposób wolny i w warunkach równego traktowania przez prawo.
- Prawo osób przynależących do grup mniejszościowych lub nieuprzywilejowanych do równej ochrony prawnej i do nieskrępowanego korzystania z własnej kultury, wyrażania i praktykowania własnej religii i używania własnego języka.
- Nikt nie może być aresztowany czy zatrzymany na podstawie arbitralnych decyzji, ani torturowany, karany czy traktowany z okrucieństwem, w sposób nieludzki, poniżany, czy pozbawiony gwarancji procesowych, takich jak, między innymi, domniemania niewinności dopóki nie udowodni się jego winy na drodze sądowej.
- Aby na straży powyższych praw, które mają zasadnicze znaczenie dla pełnego i skutecznego uczestniczenia w życiu społecznym, stało kompetentne, niezależne i bezstronne sądownictwo, ogólnie dostępne i ustanowione, i chronione mocą prawa.
- Aby wybrani rządzący, w swoich działaniach, w pełni przestrzegali prawa i konstytucji
każdego kraju oraz ustanowionych procedur.
- Prawo osób wybranych z zachowaniem należnych procedur do utworzenia rządu, objęcia funkcji i pełnienia jej przez kadencję określoną przez prawodawstwo danego kraju.
- Obowiązkiem wybranego rządu jest powstrzymanie się od działań niezgodnych z konstytucją, umożliwienie systematycznego odbywania wyborów i respektowania ich wyników oraz oddania władzy wraz z końcem legalnej kadencji.
- Aby instytucje publiczne były przejrzyste, dostępne i w pełni odpowiedzialne przed obywatelami i aby przeciwdziałały korupcji, która niszczy demokrację.
- Aby organ ustawodawczy został wybrany w sposób właściwy, przejrzysty i był odpowiedzialny wobec społeczeństwa.
- Aby została ustanowiona i sprawowana demokratyczna i cywilna kontrola nad wojskiem.
- Aby wszystkie prawa człowieka – cywilne, kulturalne, gospodarcze, polityczne i społeczne były promowane i chronione zgodnie z zasadami ujętymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innymi instrumentami ochrony praw człowieka.
Celem Wspólnoty Demokracji, jak już wcześniej zostało zapisane, jest popieranie przestrzegania przez państwa wartości i norm demokratycznych. W tym celu rządy zobowiązują się przestrzegać wspomniane zasady.
Deklaracja Warszawska jest dokumentem założycielskim Wspólnoty Demokracji
i jej tekst odzwierciedla porozumienie między wszystkimi krajami świata, które u progu
XXI wieku i Trzeciego Tysiąclecia podpisują się pod wartościami, zasadami, zachowaniami
i instytucjami porządku demokratycznego.
Jeśli przyjrzymy się zasadom i normom ujętym w Deklaracji Warszawskiej stanie się oczywiste, że polityczny system kubański nie spełnia podstawowych wymogów, by można go było określić mianem porządku demokratycznego. Z tego samego powodu Kuba nie należy do Wspólnoty Demokracji.

Projekt Varela
Projekt Varela autorstwa Oswaldo Payá stanowił propozycję wprowadzenia na Kubie demokracji, bliską zasadom ustanowionym w Deklaracji Warszawskiej, ale nie został przyjęty przez kubańskie władze.

Polityka zagraniczna USA mająca na celu promowanie demokracji na Kubie
Od momentu zwycięstwa Rewolucji Kubańskiej w styczniu 1959 roku, a konkretnie od dekady lat sześćdziesiątych, jednym z priorytetowych celów polityki zagranicznej USA w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach było ustanowienie na Kubie ustroju demokratycznego. W tym celu stosowano różne metody: zarówno siłowe, czego przykładem była inwazja w Zatoce Świń, jak i blokadę ekonomiczną, dyplomatyczną izolację Hawany, czy  promowanie idei demokratycznych poprzez rozgłośnie radiowe, takie jak Radio Martí i wiele innych. Cały czas toczyła się w USA debata między zwolennikami twardych i miękkich metod na temat sposobów postępowania, które najprędzej mogły doprowadzić do demokratycznych przemian na wyspie. Tymczasem, do dnia dzisiejszego nie odnotowano konkretnych osiągnięć tej polityki zagranicznej.


autor: Oscar Alvarez Araya - profesor Universidad Nacional de Costa Rica
artykuł został wygloszony jako wykład inaugurujący Rok Akademicki 2012/2013
w Centrum Studiów Latynomamerykańskich 3 października 2012 r., a powstał w ramach projektu badawczego „Quo vadisKuba? Implikacje dla Europy i Polski” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki UMO-2011/01/B/HS4/03233